KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TUYÊN QUANG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 112/QĐ-UBNDTuyên Quang, ngày 10 tháng 3 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN CHIÊM HOÁ, TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG Căn cứ Luật Tổ chức...

CHIÊM HOÁ TUYÊN QUANG – MẢNH ĐẤT NÊN THƠ VÀ VÔ CÙNG HÙNG VĨ

1. Về lịch sử: Vào triều nhà Đinh – Tiền Lê cách đây gần một nghìn năm trước, Chiêm Hóa được xem là Châu Vị Long của vùng đất Việt. Đến thời nhà Minh, nơi đây lại được đổi thành châu Đại Man. Sang triều nhà Hậu Lê, vào đời vua Minh Mạng thứ 15, châu Đại Man được xác nhập thuộc phủ An Bình. Mãi đến...

Compare listings

Compare