Xin vui lòng đọc những điều này một cách cẩn thận. Nếu cần liên hệ với chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào trong các điều khoản sử dụng trang web này, vui lòng liên hệ địa chỉ email: [email protected].

Khi truy cập nội dung của batdongsantuyenquang.org/ (sau đây gọi là trang web), bạn đã mặc định đồng ý thực hiện các Điều khoản được nêu ở đây và cũng chấp nhận Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên tiếp tục sử dụng Trang web và nên rời đi ngay lập tức.

 1. Sử dụng trang web
 • Bạn phải đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và phải tôn trọng tất cả các luật, quy định hiện hành.
 • Bạn phải đồng ý rằng không sử dụng trang web theo cách có thể làm thay đổi nội dung, làm sai lệch hoặc thao túng một cách tiêu cực ý nghĩa các bài viết, gây hiểu lầm về các thông tin có sẵn trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.
 • Bạn phải đồng ý không làm tổn hại đến bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo mật của trang web hay cố gắng truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào bạn có thể tin là tồn tại trên trang web và máy chủ nơi nó được lưu trữ.
 • Bạn phải đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh từ bất kỳ hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện nào trong thỏa thuận này để tiếp tục sử dụng trang web.

2. Bản quyền

 • Việc sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành là vi phạm bản quyền. 
 • Bạn đồng ý không sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên trang web cho bất kỳ mục đích thương mại hay phi thương mại nào.

3. Trách nhiệm pháp lý

 • Bạn đồng ý rằng Sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, ngay cả khi Sàn giao dịch bất động sản Mai Kỳ Thành đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.
 • Chính sách quyền riêng tư Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi được đăng trên trang web và bạn có trách nhiệm đọc và hiểu nó trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

4. Miễn trừ trách nhiệm

Batdongsantuyenquang.org là trang thông tin về thị trường bất động sản và có thể chứa thông tin chung về các vấn đề pháp lý nhưng không phải là tư vấn pháp lý, và không nên được coi là tư vấn pháp lý.

 • Giới hạn: Thông tin pháp lý trên trang web này được cung cấp và không phải là bất kỳ sự đại diện hay bảo đảm nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý.

batdongsantuyenquang.org không tuyên bố, đại diện hay bảo đảm liên quan đến thông tin pháp lý trên trang web này.

 • Hỗ trợ chuyên nghiệp: Bạn không được dựa vào thông tin trên trang web này để thay thế cho tư vấn pháp lý từ luật sư của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi cụ thể về bất kỳ vấn đề pháp lý nào, bạn nên tham khảo ý kiến luật sư.

Mặc dù trang web đã cố gắng hoàn thiện các nội dung được trình bày và cố gắng cập nhật thông tin nhất có thể, trong một số trường hợp, một số thông tin vẫn có thể lỗi thời.

5. Thay đổi Điều khoản sử dụng

 • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web này bất cứ lúc nào và các thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải, bạn chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện mới.

6. Áp dụng pháp luật

 • Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này sẽ được giải quyết bởi các tòa án tại Việt Nam. Bạn đồng ý chấp nhận thẩm quyền của các tòa án này để giải quyết tranh chấp và phát sinh nếu có.
 • Chúng tôi nhắc lại rằng bạn sẽ đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm các khoản phí pháp lý phát sinh để tiếp tục sử dụng trang web này.

Please read these carefully. If you need to contact us regarding any aspect of the terms of use of this website, please contact the email address: [email protected].

By accessing the content of batdongsantuyenquang.org/ (hereinafter referred to as the website), you agree to comply with the terms set forth here and also accept our privacy policy. If you do not agree with any of the terms and conditions, you should not continue to use the Website and should leave immediately.

 1. Use of the Website

You agree that you will not use the Website for any illegal purpose and must respect all current laws and regulations.

You agree not to use the Website in a way that could negatively affect the content, mislead about the available information on the website, or diminish the overall functionality of the website.

You agree not to harm the security of the website or attempt to access secure areas of the website or try to access any sensitive information that you may believe exists on the website and the server where it is stored.

You agree to be fully responsible for any complaints, costs, losses, legal liability, expenses, including legal fees arising from any violation of any terms and conditions in this agreement to continue using the Website.

2. Copyright

Copying, distributing, modifying, or using any material on the website without the prior written permission of Mai Ky Thanh Land is copyright infringement.

You agree not to copy, distribute, modify, or use any material on the website for any commercial or non-commercial purposes.

3. Legal responsibility

You agree that Mai Ky Thanh Land shall not be liable for any damages arising from the use or non-use of the website, including but not limited to direct, indirect, special, or any other damages, even if Mai Ky Thanh Land has been notified of the possibility of such damages.

Privacy policy: We respect your privacy and are committed to protecting your personal information. Our PRIVACY POLICY is posted on the website, and you are responsible for reading and understanding it before using the website.

4. Disclaimer

Batdongsantuyenquang.org is a real estate market information website and may contain general information on legal issues, but it is not legal advice and should not be construed as such.

Limitation: The legal information on this website is provided and is not any representation or warranty, whether express or implied. Batdongsantuyenquang.org does not declare, represent, or warrant any legal information on this website.

Professional support: You should not rely on the information on this website to replace legal advice from your lawyer. If you have any specific questions about any legal issues, you should consult with a lawyer. While the website has tried to perfect the presented content and tried to update the information as much as possible, in some cases, some information may still be outdated.

5. Changes to Terms of Use

We have the right to change the terms and conditions of use of this website at any time and such changes will be effective immediately upon being posted on the website. By continuing to use the website after the changes are posted, you accept and agree to comply with the new terms and conditions.

6. Law and Jurisdiction

These Terms of Use will be governed and construed in accordance with the laws of Vietnam. Any disputes arising from or related to these terms will be resolved by courts in Vietnam. You agree to submit to the jurisdiction of these courts to resolve any disputes and to be fully responsible for any complaints, expenses, losses, legal liabilities, and costs, including legal fees incurred to continue using this website.