DANH SÁCH DỰ ÁN, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2021-2030, TẦM NHÌN 2050

Căn cứ Phụ lục XIV

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ, DỊCH VỤ TỔNG HỢP, NGHỈ DƯỠNG, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ, THỂ THAO, SÂN GÔN TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định s 325/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 ca Th tướng Chính ph)

Căn cứ Phụ lục III

PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Kèm theo Quyết định s 325/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2023 ca Th tướng Chính ph)

Nguồn: https://sokehoach.tuyenquang.gov.vn/DetailView/5923/37/Quy-hoach-tinh-Tuyen-Quang-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-(Theo-Quyet-dinh-so-325/QD-TTg-ngay-30-thang-3-nam-2023-cua-Thu-tuong-Chinh-phu).html

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn