CHÍNH SÁCH MỚI

Đề xuất miễn tiền sử dụng đất nhà ở xã hội

HoREA vừa có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai nhằm quy định đồng bộ cơ chế miễn tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung một số...

QUYẾT ĐỊNH VV PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

QUYẾT ĐỊNH VV PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (Nguồn: https://sokehoach.tuyenquang.gov.vn/DetailView/5923/37/Quy-hoach-tinh-Tuyen-Quang-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-(Theo-Quyet-dinh-so-325/QD-TTg-ngay-30-thang-3-nam-2023-cua-Thu-tuong-Chinh-phu)) 01.-QD-325-QD-TTg-30.3.2023Tải...

Sau ngày 20/5 MUA BÁN BẤT ĐỘNG SẢN TUYÊN QUANG có nhiều thay đổi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Trong đó, liên quan đến những quy định mới về Sổ đỏ có 4 nội dung đáng chú ý. Việc cấp sổ đỏ có nhiều thay đổi sau ngày...

Compare listings

Compare