QUYẾT ĐỊNH VV PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

QUYẾT ĐỊNH VV PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

(Nguồn: https://sokehoach.tuyenquang.gov.vn/DetailView/5923/37/Quy-hoach-tinh-Tuyen-Quang-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-(Theo-Quyet-dinh-so-325/QD-TTg-ngay-30-thang-3-nam-2023-cua-Thu-tuong-Chinh-phu))

Join The Discussion

Compare listings

Compare