Tin tức

Người không sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa?

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định không hạn chế tổ chức kinh tế, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa (Luật Đất đai 2013 không cho phép) là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới. Hoàn thiện đồng bộ các chế định cho xây dựng...

Giải ngân vốn đầu tư công: Bảo đảm tiến độ, mục tiêu

Giải ngân vốn đầu tư công vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Nhằm hấp thụ nguồn vốn đầu tư công vào tăng trưởng, phục hồi phát triển kinh tế năm 2022, các cấp ủy trong tỉnh nâng cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, cụ thể hóa trách nhiệm đối với công tác...

Compare listings

Compare