QUY HOẠCH TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021-2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 325/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu kinh tế, phấn đấu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân thời kỳ 2021-2030 phấn đấu đạt trên 9,5%. Cơ cấu kinh tế: Ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 42,8%; ngành dịch vụ chiếm 40,8%; ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 13,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp chiếm 3,2%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 130 triệu đồng/người/năm.

Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 , đặt ra tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu xây dưng Tuyên Quang trở thành tỉnh miền núi phát triển bền vững, đồng bộ và hiện đại để đạt được mục tiêu đó. Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang đã được xây dựng với những hướng đi mới, dưa trên sức mạnh của địa lý, tài nguyên và con người trong tỉnh.

Trong giai đoạn này, Tuyên Quang cần tập trung phát triển các ngành kinh tế bền vững, phù hợp với đặc thù của địa phương như nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch và sản xuất các sản phẩm công nghiệp.

Đặc biệt, Tuyên Quang đã lên kế hoạch đẩy mạnh phát triển ngành du lịch, tạo điều kiện thu hút nhiều khách du lịch đến với địa phương, đồng thời phát triển các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động giải trí mới dể tăng cường hấp dẫn cho du khách.

Ngoài ra, Tuyên Quang cũng đạt nặng giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực. Tỉnh sẽ tăng cường đầu tư vào các trường học, cơ sở đào tạo, đào tạo nghề và đào tạo quản lý, tạo ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn cho người dân địa phương, đồng thời cũng tạo ra dức mạnh nhân lực để phục vụ cho sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Tổng thể, Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đặt nhiều kỳ vọng và trách nhiệm lớn đến chính quyền và người dân địa phương. Quy hoạch này hy vọng sẽ đưa Tuyên Quang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho du khách, đồng thời tạo ra nhiều cơ họi phát triển cho địa phương.

Phạm Trang Theo Tuyenquang.dsc.vn

Join The Discussion

Compare listings

Compare