MAI KỲ THÀNH HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỢP THỬA ĐẤT

I. Khái niệm

Căn cứ theo quy định tại điểm 2.3a khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

Hợp thửa là một thuật ngữ liên quan đến đăng ký đất đai và có nghĩa là việc sáp nhập hoặc ghép các mảnh đất nhỏ thành một mảnh đất lớn hơn, nhằm tạo ra sự thuận tiện trong quản lý và sử dụng đất.

Khi sử dụng thuật ngữ hợp thửa trong đăng ký đất đai, nó thường được áp dụng để chỉ quá trình sáp nhập các mảnh đất cùng một chủ sở hữu để tạo ra một mảnh đất mới và lớn hơn. Việc này giúp cho quản lý đất đai được dễ dàng hơn, giảm thiểu sự phân mảnh đất đai, đồng thời cũng là một phương tiện hỗ trợ cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc thực hiện các dự án phát triển đất đai.

Trong quá trình thực hiện hợp thửa, các chủ sở hữu cần phải làm thủ tục đăng ký đất đai để chứng minh rằng các mảnh đất được sáp nhập lại thành một mảnh đất mới và lớn hơn. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, một văn bản chứng nhận hợp thửa sẽ được cấp cho chủ sở hữu để chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng đất đai của họ.

II. Điều kiện cụ thể để hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  1. Thửa đất hợp thửa phải có cùng loại đất được ghi trên Giấy chứng nhận.
  2. Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất để hợp với thửa đất liền kề hoặc hợp một phần diện tích tách thửa của các thửa đất liền kề thì phần diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và diện tích còn lại của từng thửa đất vừa tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo từng loại đất quy định tại Điều 4 Quyết định này. Việc tách thửa đất phải thực hiện đồng thời với hợp thửa.
  3. Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án thì được hợp thửa đất phù hợp với dự án và quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  4. Trường hợp thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước quản lý được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề thì phải thực hiện thủ tục hợp thửa đất trước khi cấp Giấy chứng nhận.
  5. Không được phép hợp thửa đối với đất ở tại các khu dân cư theo dự án hoặc đã hình thành khu dân cư theo quy hoạch chi tiết xây dựng, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

III. Hướng dẫn thủ tục

Toàn văn hướng dẫn quy trình về thủ tục tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh Tuyên Quang xem tại: https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/dich-vu-cong/tra-cuu/chi-tiet-thu-tuc?ma-thu-tuc=18027

– Căn cứ: Luật số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014 – Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực ngày 01 tháng 7 năm 2014. – Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, có hiệu lực ngày 05 tháng 7 năm 2014. – Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014. – Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 1 năm 2014, có hiệu lực ngày 17 tháng 2 năm 2014.

Cách thức thực hiện– Nộp hồ sơ trực tuyến  – Nộp hồ sơ/trả kết quả qua dịch vụ BCCI  – Nộp Trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Địa chỉ: Số 429, đường Trường Chinh, phường ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoặc chi nhánh VPĐK đất đai các huyện thành phố. 

Join The Discussion

Compare listings

Compare